info@keletfenyei.hu
+36 70 312-4617
Kapcsolat
klimaprofik.hu

A Nő az iszlámban -Válogatott témák [The status of Women in Islam - Selected Themes]

Híres nők az iszlámban - Interaktív idővonal/ Female Muslim Scholars - An Interactive Timeline: Az Imams Online felületén közzé tett interaktív idővonal igen hasznos szemléltető eszköz azok számára, akik érdeklődést tanúsítanak arra, hogy megismerhessék az iszlám történelmében  kifejezetten hangsúlyos szereppel bíró muszlima hölgyek életét és úttörő szerepét. Eme idővonal egyaránt érinti a szociális, politikai s az intellektuális kontextusban megközelített analizálást is, hogy azok segítségével prezentálni tudja az iszlám fejlődésében-történetében jelentős szerepet betöltött nők életének egy-egy fontos szeletét, akik műveltségükkel és pionír tevékenységeikkel kétségtelenül sokak elé példát állítottak.  This Interactive Timeline will take you on a unique journey through History, from the time of the Prophet Muhammad (pbuh) to the modern day, and showcase some of the greatest, most learned Muslim Women that have ever lived. Online: http://imamsonline.com/blog/female-muslim-scholars-an-interactive-timeline-through-history/

 

Keletfényei

Az `Ibadah szellemisége az iszlám házasság koncepciójának/Women in Islam (PPT):

Nyugaton igen markáns jelleggel él az a meggyökeresedett destruktív hatású toposz, hogy az iszlámon belül a nők elnyomatásban élnek, amely állapot magából az iszlámból következik (legalábbis tartja ezt a nézetet a felületes közvélekedés jelentős része). E megközelítés szerint, a nők természetes elnyomása egyaránt kiterjed a nők házasságon belüli kérdésköreire, az anyaságra avagy a megengedhető/elvárt viselkedésükre is. Ugyanakkor, ezek a vélemények felszínesek és teljesen inadekvátak, mivel az iszlám expressis verbis jelleggel exponálja a nők jogainak biztosítását a házasságon belül (ahogy azon kívül) is. A nő, miként a férfi is, egy forrásból lettek teremtve, így azonos lélekkel rendelkeznek, amely a nemek (és egyben az egész emberiség) közötti egyenlőséget hivatott reprezentálni, amelyet Mohamed, egy ikrek hasonlattal írt le, miként a nő és férfi kölcsönösen egymástól függnek.

Az iszlám szent könyve, illetve a különféle prófétai hagyományok (Sunnah) széles skáláján egyaránt megjelenik, hogy a nők státuszának kiemelt szerepe van az iszlámban, amely tiszteletet követel.  Mohamed próféta egyik korreláló szavaival élve: „A hívők között az a legtökéletesebb, aki viselkedésével és kedvességével a legjobb a felesége iránt!" Ezek a tanítások és parancsolatok transzcendens/kiemelt szerepüknél fogva is kötelező jelleggel betartandóak, amely által, az `ibadah, azaz, az isteni szolgálat kivitelezése is manifesztálódik, ezáltal pedig az iszlám erkölcsi-etikai kódexének igen releváns vonulatát képzi. Ebből az is következik - és ennél a pontnál sikkad el a felszínes, előítéletes nyugati megközelítések java része - hogyha egy muszlim férfi nem kellő tisztelettel bánik feleségével, ahogy azt az iszlám és a prófétai hagyományok is előírják, akkor az nem az iszlámból fakad, hanem az adott egyén személyes viselkedésének, jellemének milyenségéből. Számos muszlim országban az iszlám előtti (preiszlamikus) kulturális hagyományok gyakorlatai erősen megmaradtak (úgy. survival elemek) az adott közösségen belül, annak ellenére is, hogy a társadalom jelentős része felvette az iszlámot, ezért bizonyos esetekben azt is látni kell, hogy ezek a preiszlamikus (alapvetően férfi dominanciájú) társadalmi berendezkedések hagyatékai komoly hatással lehetnek a nemek közötti kapcsolatok milyenségére is, egyes esetekben az iszlám tanításaival teljesen ellentétes módon is. Ezt a distinkciót különösen fontos szóvá tennünk és érzékeltetnünk! 

In the West, the common picture of a Muslim woman is the stereotype of a woman hidden behind a veil, a voiceless, silent figure, bereft of rights. It is a picture familiar to all of us, in large part because this is invariably how the western media portrays women in Islam. This paper is intended to provide a brief and authentic exposition of what Islam stands for in this regard. The teachings of Islam are based essentially on the Qurʾan and Ḥadīth.

Online: Academia.edu LINK

 

 

 

Keletfényei

Az üdvözülés egyik pillére a nőkkel szembeni tisztességes bánásmód:

A méltán neves kutató, Tariq Ramadan tolmácsolásában bepillantást lehet nyerni az iszlám eszkatológiájának ama szegletébe, hogy mily nagy horderővel rendelkezik a nőkkel szembeni tisztes bánásmód, amely által is, a Jannah ( جنّة ), azaz az iszlám 'Paradicsomába' belépést tud nyerni az ember.

Továbbá, a helymeghatározás, miszerint 'hova' (where you go) kerül az egyén, attól függően lesz determinálva, minél kedvesebben, s tisztességesebben viseltetik a férfi asszonya iránt. (Utalva arra, hogy a Jannah-nak több szintje van.)

Addressing the subject of women in Islam: The Creator addresses women as being on an equal footing with men, their status as beings and believers is the same as men’s and the requirements of worship are absolutely identical.

 

 

 

 

 

 

Journal of Middle East Women's Studies tanulmányok:

Keletfényei

Nagyszerű és sokrétű válogatás minden ami a közel-keleti kontextusban megközelített gender/szexualitás/nők témakörökben érintett, ráadásul ingyenesen elérhető a JMEWS (Journal of Middle East Women's Studies) folyóiratának online felületén. Lásd a friss 2015.03. számot: Newly Open Access Journal: JMEWS: Journal of Middle East Women's Studies. Online: http://jmews.dukejournals.org/content/current

  

 

Ajánló